Nghị Quyết triệu tập họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần giống cây trồng Hải Dương

Thứ năm - 06/06/2024 04:52
CÔNG TY CP GIỐNG CÂY TRỒNG
HẢI DƯƠNG
--------------------

Số:    26/2024/NQ-HĐQT
CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------------------------------
 
 
 
Hà Nội, ngày 05 tháng 06 năm 2024
 
NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG HẢI DƯƠNG
 • Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
 • Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần giống cây trồng Hải Dương;
 • Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số  25/2024/BB-HĐQT ngày 05/06/2024;
QUYẾT NGHỊ
Điều 1: Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Theo quy định, Đại hội đồng cổ đông thường niên phải tổ chức trong vòng 04 tháng kể từ khi kết thúc năm tài chính. Tuy nhiên, để công tác chuẩn bị được chu đáo, Hội đồng quản trị quyết định gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 sang tháng 7 năm 2024
Điều 2: Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần giống cây trồng Hải Dương (sau đây gọi là Công ty) như sau:
 1. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền dự họp: 20/06/2024
 2. Thời gian họp: Trong tháng 7/2024 (Thời gian chính thức Công ty sẽ thông báo tại Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông)
 3. Địa điểm họp: Tại thành phố Hải Dương (Địa điểm cụ thể Công ty sẽ thông báo tại Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông)
 4. Nội dung họp:
 1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
 2. Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban TGĐ năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
 3. Báo cáo hoạt động BKS năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
 4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
 5. Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024;
 6. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
HĐQT giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty quyết định các vấn đề liên quan và chỉ đạo thực hiện các thủ tục, xây dựng nội dung các tài liệu họp cần thiết phục vụ họp Đại hội đồng cổ thường niên năm 2024 theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty để triển khai thi hành Nghị quyết này./.
  TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)

Tải toàn văn Nghị Quyết có dấu đỏ tại đây

Tác giả: DUY-THUY

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Hình ảnh
 • Một số hình ảnh hoạt động của Công ty Cổ phần Giống cây trồng Hải Dương
 • Một số hình ảnh hoạt động của Công ty Cổ phần Giống cây trồng Hải Dương
 • Một số hình ảnh hoạt động của Công ty Cổ phần Giống cây trồng Hải Dương
 • Một số hình ảnh hoạt động của Công ty Cổ phần Giống cây trồng Hải Dương
 • Một số hình ảnh hoạt động của Công ty Cổ phần Giống cây trồng Hải Dương
 • Một số hình ảnh hoạt động của Công ty Cổ phần Giống cây trồng Hải Dương
 • Một số hình ảnh hoạt động của Công ty Cổ phần Giống cây trồng Hải Dương
 • Một số hình ảnh hoạt động của Công ty Cổ phần Giống cây trồng Hải Dương

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây