Video Hội nghị khách hàng vụ chiêm xuân 2019-2020 của Công ty Cổ phần Giống cây trồng Hải Dương