Công ty CP Giống cây trồng Hải Dương tổ chức Hội nghị khách hàng vụ Chiêm Xuân 2018-2019

Công ty CP Giống cây trồng Hải Dương tổ chức Hội nghị khách hàng vụ Chiêm Xuân 2018-2019
Tổng kết sản xuất nông nghiệp vụ mùa, giới thiệu các giống lúa chủ lực của Công ty CP Giống cây trồng Hải Dương, triển khai sản xuất, cung ứng giống cây trồng nông nghiệp vụ chiêm xuân 2018-2019
Tổng kết sản xuất nông nghiệp vụ mùa, giới thiệu các giống lúa chủ lực của Công ty CP Giống cây trồng Hải Dương, triển khai sản xuất, cung ứng giống cây trồng nông nghiệp vụ chiêm xuân 2018-2019

Nguồn tin: Công ty CP Giống cây trồng Hải Dương