Bản báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty TNHH MTV Giống cây trồng Hải Dương

Bản báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty TNHH MTV Giống cây trồng Hải Dương
Để xem chi tiết báo cáo xin download tại đây: Báo cáo tài chính năm 2015